ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή του παιδιού (κάτω των 16) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του, ο οποίος με την αίτηση αποδέχεται τους όρους συμμετοχής της πλατφόρμας – από εδώ και στο εξής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα παρακάτω:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ απευθύνεται σε όλα τα παιδιά από ετών και πάνω. Εάν κάποιο παιδί περιηγηθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και δεν εμπίπτει σε αυτές τις ηλικίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων θα είναι αντιπροσωπευτικά.

Η κύρια γλώσσα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ είναι τα Ελληνικά. Όλες οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες έχουν γίνει από τα Ελληνικά. Αναγνωρίζοντας ότι η μετάφραση των ψυχομετρικών δε σημαίνει απαραίτητα και πιστή απόδοση της λογικής με την οποία σχεδιάστηκαν στην αρχική γλώσσα, γνωστοποιούμε ότι υπάρχει πιθανότητα για κάποιο κενό επικοινωνίας λόγω γλώσσας.

Η διαδικασία επεξεργασίας και αξιολόγησης των απαντήσεων των παιδιών είναι αξιοκρατική και δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ αποτελούν προσωπικά δεδομένα και γνωστοποιούνται μερικώς στο παιδί/συμμετέχοντα και υπό προϋποθέσεις στον δάσκαλο του. Πρόσβαση στην πλήρη έκθεση του παιδιού μπορεί να έχει μόνο ο κηδεμόνας του και υπό συνθήκες θα μπορούσαν να δοθούν και σε κάποιον συμβεβλημένο ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονομαστικά αποτελέσματα για τις κατηγορίες ενδιαφερόντων και το επίπεδο δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με στόχο την ομαδοποίηση τους σε ομάδες κοινού ενδιαφέροντος ή κοινού σκοπού μέσα στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Επίσης, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει τα δεδομένα της, χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, σε τρίτους φορείς για ερευνητικούς σκοπούς.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μαζί τους. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή των συμμετεχόντων.

Όλα τα κόστη εντός της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τα οποία θα αποφασίσει να αναλάβει ο κηδεμόνας, από τη στιγμή που θα καταβληθούν, δε γίνεται να επιστραφούν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η συμμετοχή του σχολείου σας στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ εξασφαλίζει ότι οι δάσκαλοι σας θα μπορούν να φτιάξουν «τάξεις» για παρακολουθούν εξατομικευμένα τις δεξιότητες και τους στόχους των μαθητών τους. Το σχολείο/δάσκαλος όμως έχει περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του παιδιού, ενώ συμβεβλημένο profile που έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα οφείλει να έχει ο κηδεμόνας του. Για αυτόν τον λόγο, οι κηδεμόνες οφείλουν να δημιουργήσουν ατομικούς λογαριασμούς οι οποίοι θα συμβληθούν σε έναν ομαδικό – του δασκάλου.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι ο κηδεμόνας έχει λάβει γνώση για τη συμμετοχή του παιδιού στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να σκανάρετε και να μας στείλετε τη βεβαίωση συγκατάθεσής του. Όλοι οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αφορούν στις ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ και οφείλουν να το γνωρίζουν, εφόσον με τη συμμετοχή τους στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ τούς αποδέχονται.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή τους.

Όλα τα κόστη εντός της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τα οποία θα αποφασίσει να αναλάβει το σχολείο/δάσκαλος, από τη στιγμή που θα καταβληθούν, δε γίνεται να επιστραφούν.